Условия за достъп до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ (РН – НБД „Население“) през Internet

Условията за достъп до данните в РН – НБД „Население“ са определени със Закона за гражданската регистрация, Закона за защита на личните данни и Наредба № РД-02-20-9 от 21 Май 2012 г. за функционирането на Единната система за гражданска регистрация. Достъпът до РН – НБД „Население“ се осъществява през защитен WEB сървър през Internet.

За осигуряване на достъп до НБД „Население“ е необходимо да се извърши следното:

 1. Всеки компютър, от който ще се достъпва Регистър на населението – НБД „Население“ трябва да има връзка с INTERNET.
 2. Всеки служител, който ще работи с Регистър на населението – НБД „Население“ трябва да притежава Удостоверение за квалифициран електронен подпис, което да е издадено с титуляр Юридическо лице.
 3. Удостоверението за квалифициран електронен подпис да е записано на смарт карта.
 4. Да бъде извършена проверка на инсталирания цифров сертификат.
 5. Да са подписани съответните документи за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“ (документите са различни според институцията, която представлява конкретния потребител).

1. Всеки компютър, от който ще се достъпва Регистър на населението – НБД „Население“ трябва да има връзка с INTERNET.

По въпроси, свързани с осигуряване на достъп до INTERNET, обърнете се към вашия Интернет доставчик.

За безпроблемна работа с РН – НБД „Население“ е необходимо операционната система на потребителите, с права за достъп до базата данни, да бъде една от следните версии на Windows – 10 или 11. Желателно е да се работи с браузър Google Chrome.

2. Всеки служител, който ще работи с Регистър на населението – НБД „Население“ трябва да притежава Удостоверение за квалифициран електронен подпис, което да е издадено с титуляр Юридическо лице.

Удостоверението за квалифициран електронен подпис да съдържа ЕГН на лицето, което ще има достъп до Регистър на населението – НБД „Население“.

Поддържаните типове Удостоверения за квалифициран електронен подпис за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“ са:

Тук може да намерите: Актуален списък на регистрираните доставчици на квалифициран електронен подпис

3. Удостоверението за квалифициран електронен подпис да е записано на смарт карта.

Ако се ползва смарт карта, на всеки компютър, от който ще се достъпва Регистър на населението – НБД „Население“ трябва да има инсталиран четец за смарт карти.

Смарт карта и четец може да закупите от издателя на Вашия цифров сертификат.

4. Да бъде извършена проверка на инсталирания цифров сертификат.

Всеки потребител, който ще работи с Регистър на населението – НБД „Население“, след издаването на цифровия сертификат и инсталирането му на компютъра, от който ще достъпва Регистър на населението – НБД „Население“, е необходимо:

За потребителите от общинските администрации и консулските длъжностни лица – след като са получили потребителско име от ТЗ ГРАО да достъпят през Google Chrome страницата на адрес:

Достъп за потребители от общинските администрации и консулските длъжностни лица

За всички останали потребители – след като са получили потребителско име и парола от ГД ГРАО да достъпят през Google Chrome страницата на адрес:

Достъп за потребители извън специализираната администрация на ГРАО

Ако на компютъра има инсталиран един или повече цифрови сертификати, ще се покаже списък, от който трябва да изберете сертификата на съответния потребител и да натиснете бутона „ОК“.

aвторизация цифров сертификат

Появява се прозорец, в който трябва да въведете ПИН кода за достъп до избрания сертификат.

Ако сертификатът е валиден и е описан за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“, ще се покаже страницата за въвеждане на потребителско име и парола за работа с Регистър на населението – НБД „Население“.

Ако сертификатът е валиден, но не е описан за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“, ще се покаже следното съобщение:

“Сертификатът Ви вече е регистриран! Данните Ви ще бъдат проверени. Ако отговаряте на условията за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“, ще бъдете допуснат до системата.”

Това означава, че данните от цифровия сертификат са приети и ще бъдат регистрирани в системата на ГРАО в случай, че потребителят е изпълнил описаните по-горе условия за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“.

Ако след изтичане на срок от 48 часа все още не може да бъде осъществен достъп до Регистър на населението – НБД „Население“, може да се изпрати e-mail, в който да се посочат името на организацията (администрацията), името на потребителя и длъжност. E-mail адресите са посочени в секцията „При проблеми с НБД“.

При проблеми с инсталирането и ползването на цифровите сертификати, въпросите следва да бъдат отнесени към съответния доставчик на цифровия сертификат (универсалния електронен подпис).

5. Да са подписани съответните документи за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“ (документите са различни според институцията, която представлява конкретния потребител).

5.1. Общински администрации:

Достъп до данните в електронните регистри на национално ниво на длъжностните лица от общинските администрации се предоставя съгласно Закона за гражданската регистрация, Закона за защита на личните данни и Наредба № РД-02-20-9 от 21 Май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (Глава шеста, Раздел III).

Съгласно чл. 106, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 159 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на национално ниво имат само длъжностните лица от общинските администрации, изпълняващи дейности по гражданска регистрация.

На длъжностното лице, определено с право на достъп, задължително се издава квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис, в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, и съобразно разпоредбата на чл. 160, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 Май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Документите от кмета на общината/района за предоставяне достъп на длъжностно лице, за прекратяване достъп на длъжностно лице или за промяна на длъжността или възложените дейности на длъжностното лице, които налагат промяна в осъществяване на предоставения достъп, се предават на териториалното звено ГРАО в съответната област за изпращане по служебен път до ГД ГРАО при МРРБ.

При предоставяне достъп на длъжностно лице, кмета на общината/района предоставя информация за длъжностното лице, определено с право на достъп, чрез попълване на заявление по образец, съгласно приложение № 16 (към чл. 161, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г.). Във връзка с актуализацията на данни в заявлението се посочват задълженията на длъжностното лице и се прилагат заверени копия на съответните заповеди. Заявлението може да бъде изтеглено от тук:Свали заявление за предоставяне на достъп до електронните регистри на национално ниво.

При прекратяване достъпа на длъжностно лице, кмета на общината/района незабавно писмено уведомява ГД ГРАО, като съобщава дата и причина за прекратяване на достъпа. Заверено копие на заповед за прекратяване трудовото правоотношение със служителя не се изисква. Преди изпращане на писменото уведомление задължително се актуализира списъка на потребителите в ЛБД „Население“.

ГД ГРАО писмено уведомява кмета на общината/района за предоставения или преустановения достъп на длъжностното лице.

5.2. Частни съдебни изпълнители:

Информацията за условията за достъп от частни съдебни изпълнители може да бъде получена от Камарата на частните съдебни изпълнители

5.3. Осигуряване на достъп до НБД „Население“ на органите на съдебната власт:

Във връзка с приетата Наредба №14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни (НБД) “Население” /обн. ДВ. Бр. 94 от 27 ноември 2009 г./ ще се прилага следната организация:

Съгласно чл. 7 от Наредбата, административните ръководители на органите на съдебната власт предоставят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в частност на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване”, данни за оправомощените служители по чл. 5, ал. 2, като попълват заявление по образец, съгласно приложението.

Заявлението следва да бъде попълнено и изпратено със съпроводително писмо до МРРБ, ГД ГРАО. В съпроводителното писмо се определя лице за контакти.

Във връзка с чл. 5, ал. 2 от НАРЕДБА № 14 ОТ 18 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ" (изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2020 г.), заедно със заявлението по чл. 7, ал. 1 от Наредбата, следва да се предостави и копие на заповед от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт за оправомощаване на служителите, които ще извършват справки в РН – НБД „Население“.

Важно:

Заявленията следва да бъдат подписани само и единствено от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт!

В случаите, когато е необходимо добавяне на нови лица, следва да се подготви ново Заявление, в което се описват само новите лица, които ще достъпват Регистър на населението – НБД „Население“.

В случаите на прекратяване на трудовото правоотношение или на достъпа до Регистър на населението – НБД „Население“ на някой от служителите, следва писмено да се уведоми МРРБ, ГД ГРАО.

След изпълнение на горепосочените условия, ГД ГРАО се ангажира да осигури достъп на органа на съдебната власт, като необходимата информация за достъпа -потребителско име и парола, както и начинът на работа ще бъдат съобщени от ГД ГРАО.

5.4. Осигуряване на достъп до НБД „Население“ на Нотариусите:

Във връзка с Наредбата за достъп на нотариусите до Национална база данни „Население“, приета с ПМС №194 от 08.09.2010 г. /обн. ДВ. Бр. 73 от 17 септември 2010 г./ е създадена следната организация:

Съгласно Наредбата лицата по чл.2, ал.1, които ще достъпват данните в Регистър на населението – НБД „Население“, следва да предоставят в Камарата на Нотариусите:

 • копие на удостоверението за администратор на лични данни, издадено от Комисията за защита на личните данни (важи само за нотариусите);
 • Попълнени Общи условия за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“.

Получените в Камарата на нотариусите общи условия, както и копия на удостоверение за администратор на лични данни следва да бъдат изпратени със съпроводително писмо от Камарата на нотариусите до Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” при МРРБ заедно с попълнено заявление по образец съгласно приложението (Съгласно чл.6, ал.2 от Наредбата).

Нотариалната камара своевременно уведомява ГД ГРАО при МРРБ за настъпилите промени при лицата, които имат достъп до НБД „Население“.

Важно:

Заявлението по образец (съгласно чл.6, ал.2 от Наредбата) следва да бъде подписвано само и единствено от председателя на Нотариалната камара.

В случаите, когато е необходимо добавяне на нови лица, следва да се подготви ново Заявление, в което се описват само новите лица, които ще достъпват Регистър на населението – НБД „Население“.

Всеки нов потребител на Регистър на населението – НБД „Население“ попълва Общи условия за достъп.

В случаите на прекратяване на трудовото правоотношение или на достъпа до Регистър на населението – НБД „Население“ на някой от служителите, следва писмено да се уведоми ГД ГРАО при МРРБ.

Подновяване на достъп до НБД „Население“ през INTERNET

Когато имате подписани документи за достъп до НБД „Население“ и цифровият Ви сертификат е изтекъл, е необходимо:

Да подновите цифровия сертификат и да го инсталирате на компютъра, от който се достъпва НБД.

За потребителите от общинските администрации и консулските длъжностни лица – да достъпят през Google Chrome страницата на адрес:

Достъп за потребители от общинските администрации и консулските длъжностни лица

За всички останали потребители – да достъпят през Google Chrome страницата на адрес:

Достъп за потребители извън специализираната администрация на ГРАО

При проблеми с инсталирането и ползването на цифровите сертификати, въпросите следва да бъдат отнесени към съответния доставчик на цифровия сертификат (универсалния електронен подпис).

При проблеми с достъпа до НБД, може да се изпрати e-mail, в който да се посочат името на организацията (администрацията), името на потребителя и длъжност. E-mail адресите са посочени в секцията „При проблеми с НБД“.

При проблеми с достъпа до НБД „Население“ през INTERNET

На вниманието на потребителите, притежаващи КЕП издадени преди 2018 г. След актуализация на операционната система Windows към дата 29.07.2020 г., работата с тези КЕП не е гарантирана. Моля, обърнете се към съответния издател.

При възникване на проблем с достъпа до НБД, изпълнете следните стъпки, за да идентифицирате проблема.

 1. Изчакайте известно време и опитайте да достъпите НБД отново – повечето проблеми по връзката са от временен характер и след 10-15 минути се оправят.
 2. Проверете дали имате връзка с INTERNET.
 3. Проверете дали цифровият сертификат е инсталиран коректно на Вашия компютър и докога е валиден. Как да проверим има ли инсталиран цифров сертификат на компютъра и докога е валиден той
 4. Проверете дали е инсталиран коректно цифровият Ви сертификат през INTERNET – на тестова страница на сайта на ГД ГРАО. Как да проверим дали е инсталиран коректно цифровият сертификат на тестова страница в INTERNET
 5. Уверете се, че изписвате правилно адреса за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“, Вашето потребителско име и парола.
 • Винаги затваряйте екраните на браузъра, след като завършите работа с Регистър на населението – НБД „Население“.
 • Ако нямате връзка с INTERNET – обърнете се към Вашия Интернет доставчик или компютърния специалист, който поддържа компютрите Ви.
 • Ако цифровият Ви сертификат не минава успешно проверката от т.4.(на страницата Тест на сертификат) – обърнете се към компютърния специалист, който поддържа Вашите компютри или към фирмата, от която сте закупили цифровия сертификат.
 • По проблеми и въпроси, неописани в горните инструкции, може да изпратите e-mail, подписан с Вашия цифров сертификат на usernbd [ a t ] grao.bg или на jpanaiotova [ a t ] grao.bg