Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ е част от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Има два отдела – „Методология и контрол“ и „Електронна обработка на информацията“ и 28 териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена територията на Република България.

ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГД ГРАО в МРРБ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ НА 10 МАРТ 2024 Г. НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Заявлението се подава от избирател, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите - 10 септември 2023 г. включително.

Образец на заявлението можете да намерите Свали документ тук . Попълненото заявление се изпраща на електронна поща e-mrrb @ mrrb.government.bg.

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден (24.02.2024 г.), без да е необходим електронен подпис.

ГД ГРАО извършва проверка на данните в заявлението и уведомява писмено лицето.